GIS Javne rasvjete

GIS

Energo GIS javne rasvjete sastoji se od stručno izrađenih GIS podloga koje čine digitalni katastar javne rasvjete i čija je nadgradnja specijalizirana GISLight aplikacija izrađena prema potrebama JLS-ova. Ista se trenutno koristi u nekoliko gradova i općina u Hrvatskoj i Sloveniji, te se njome obrađuju podaci više od 20.000 rasvjetnih mjesta.

KOJI SU OSNOVNI RAZLOZI UVOĐENJA GIS-a JAVNE RASVJETE?